Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ความหลากหลายนั้นมีความสำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการสร้างวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา

ที่ Pfizer เพื่อนร่วมงานที่มีพื้นฐานและความสามารถที่หลากหลายจะสนับสนุนให้มีมุมมองและทัศนะด้านธุรกิจที่แตกต่าง ตั้งแต่การพัฒนายาไปจนถึงการตลาด เพื่อนร่วมงานที่หลากหลายจะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างด้านความต้องการและข้อกังวลของลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้น ทีมงานที่หลากหลายจะร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น ให้การยอมรับในความแตกต่างมากขึ้น และมีความถนัดในการสร้างความสมดุลระหว่างความรอบคอบและความยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น นอกจากนี้ทีมงานที่หลากหลายยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่สภาพแวดล้อมที่เป็นสากล ทั้งยังช่วยให้ Pfizer เป็นผู้นำของโลกในการค้นหา การพัฒนา และการตลาดนวัตกรรมยา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสุขภาพที่ดีขึ้นและช่วยรักษาชีวิตของผู้คน

วิสัยทัศน์

ทีมงานที่มีความหลากหลายและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของ Pfizer มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและนำโปรแกรมต่าง ๆ ไปใช้ ซึ่งจะ:

  • ช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของของความหลากหลายและมองว่า Pfizer มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่มีความหมายต่อพวกเขา
  • ทำให้ผู้จัดการและผู้นำรับผิดชอบในการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานให้มีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและมีความเท่าเทียมกัน
  • ทำให้ผู้ป่วย ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตระหนักได้ถึงคุณค่าของความหลากหลายผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและการดูแลบริษัทที่ดี

ที่ Pfizer เพื่อนร่วมงานที่มีพื้นฐานและความสามารถที่แตกต่างกันจะได้พบกับผู้นำที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสร้างผลการปฏิบัติงานที่เยี่ยมยอด ได้พบผู้จัดการที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและดูแลบุคลากรที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย ตลอดจนจะได้พบกับวัฒนธรรมที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแต่ละคนในการตอบสนองความต้องการด้านอาชีพและทำให้พวกเขาหรือเธอแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

  • ที่ Pfizer เพื่อนร่วมงานจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น หากพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องใน Colleague Resource Group (CRG) กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเราจาก 95 กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ทำงานทั่วโลก กลุ่ม CRG ของ Pfizer มุ่งเน้นไปที่กลุ่มดังต่อไปนี้: คนเอเชีย คนผิวดำ เพื่อนร่วมงานที่ทุพพลภาพ คนลาติน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ทหารผ่านศึก และผู้หญิง ในยุโรป สภาความหลากหลาย (Diversity Council) จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มความหลากหลายทุกประเภท

    CRG เป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงานและ/หรือผู้ที่สนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของกลุ่มประชากรที่หลากหลาย พวกเขาจะให้การสนับสนุน ให้โอกาสในการพัฒนา การให้คำปรึกษา และให้โอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยให้สมาชิกของพวกเขาได้พัฒนาทักษะและมีความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้พวกเขายังใช้พื้นฐานและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของ Pfizer ให้ก้าวหน้า และยังช่วยชุมชนภายนอกของพวกเขาโดยการเข้าร่วมกลุ่มในกิจกรรมจิตอาสาและการกุศล

  • ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนหรือการสนับสนุนงานแสดงด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นในเรื่องปัญหาสุขภาพที่แตกต่างของประชากรที่หลากหลาย CRG ของ Pfizer จะช่วยสร้างชุมชนภายนอกได้มากพอ ๆ กับการสร้างวัฒนธรรมภายใน และที่ Pfizer โลกก็คือชุมชนของเรา เราสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดริเริ่มเพื่อสังคมมากมาย เช่น โปรแกรม Global Health Fellows ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในการช่วยส่งต่อยาช่วยชีวิตและพัฒนาสุขภาพ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการดูแลรักษาสุขภาพไปทั่วทุกมุมโลก