Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โปรแกรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั่วโลกของ Pfizer จะให้เงินทุนสนับสนุนโปรแกรมการฝึกอบอรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งจะมอบโอกาสพิเศษในการค้นคว้าวิจัยที่เป็นการค้นพบใหม่ ๆ ในขอบเขตด้านชีววิทยาด้านโรค การนำส่งยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยา รวมถึงความพยายามด้านการคำนวณเพื่อสนับสนุนขอบเขตเหล่านี้ ตลอดจนงานวิศวกรรมของโปรตีนบำบัดแบบใหม่ วัคซีนและกรดนิวคลีอิก ผู้ฝึกงานจะได้รับการฝึกอบรมด้านการวิจัยและด้านอาชีพของตนในวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยการถ่ายทอดการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปสู่ยาที่สร้างความแตกต่างสำหรับผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุและจากทั่วทุกภูมิภาค นักวิจัยหลังปริญญาเอกสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่วิทยาเขตของฝ่ายการวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่มีอยู่หลายแห่งทั่วโลก ตัวอย่างขอบเขต หน่วย และข้อบังคับด้านการวิจัยจะรวมถึง:

 • โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคความผิดปกติด้านเมตาบอลิซึม
 • ศูนย์นวัตกรรมการรักษาโรค
 • การวิจัยทางคลินิก
 • การแพทย์เชิงเปรียบเทียบ
 • ชีววิทยาและเวชชีวศาสตร์เชิงการคำนวน
 • การวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยของยา
 • เทคโนโลยีการบำบัดรักษาแบบชีวภาพ
 • พันธุศาสตร์มนุษย์
 • การอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • เภสัชเคมี
 • ประสาทวิทยาและความเจ็บปวด
 • การวิจัยและพัฒนาด้านมะเร็งวิทยา
 • เภสัชศาสตร์
 • เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์และเมตาบอลิซึม
 • โรคที่พบได้ยาก
 • การวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีน

โปรแกรมฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอกของเราถูกการออกแบบมาเพื่อเป็นรากฐานการวิจัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะนำไปสู่การบำบัดรักษาทางชีววิทยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับโรคที่พบส่วนใหญ่ในมนุษย์ การสนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะสาขาจะเสนอให้สูงสุดไม่เกินสี่ปี เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ การเข้าร่วมการประชุมหลักระดับประเทศและกิจกรรมสร้างอาชีพต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนถ่ายสู่อาชีพของผู้รับการฝึกอบรมไม่ว่าจะในด้านวิชาการหรืออุตสาหกรรมเภสัชกรรม

การประชุมสัมมนานักวิจัยหลังปริญญาเอกประจำปีของฝ่ายการวิจัยและพัฒนาทั่วโลกของ Pfizer คือส่วนสำคัญของโปรแกรมการฝึกอบรมของเราที่จะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมจากฝ่ายการวิจัยและพัฒนาทุกแห่งของ Pfizer รวมทั้งนักวิจัยภายในและภายนอกองค์กรมารวมตัวเพื่อการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสร้างอาชีพยังเป็นจุดสำคัญของการประชุมสัมมนา พันธกิจหลักของโปรแกรมของเราคือการจับคู่ผู้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงกับผู้สอนงานที่มีความโดดเด่นและโครงการวิจัยที่ดูน่าจะประสบผลสำเร็จ ในสถานการณ์ที่จัดให้มีรางวัลพิเศษสำหรับผู้รับการฝึกอบรมที่มีการเตรียมตัวเพื่อก้าวต่อไปในสายงานอาชีพของพวกเขา